Насоки

При порачка на пружини нарачателот треба да достави цртеж со сите потребни технички податоци-скица или мустра кон која ќе се врши изработка. Исто така, нарачателот треба да ги наведе бараните толеранции. Во случај да не се наведени тогаш производителот наведува толеранции по DIN 2095 среден степен на точност