Контакт

Сврзете се со нас.

Податоци за компанијата:

ДПТУ Џорџ Комерц
Ул. Ване Качаков бр.15, 1485, Нов Дојран
Телефон: 070 536 968
ЕМБС: 5279020 / ЕДБ: 4006999109422